Katalogs “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā”. Izdevējs: Turaidas muzejrezervāts, Rīga, SIA “Dardedze Hologrāfija”, 2020, -191 lpp., latv. val., ISBN 978-9934-8524-6-6

Katalogs “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervātā”, kas veltīts reliģiska satura grāmatām Turaidas muzeja krājumā, sastāv no divām daļām. Pirmā no tām ir muzeja krājumā esošās reliģiskās literatūras bibliogrāfiskais katalogs, kuru sagatavojusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Ināra Buce. Tā kā muzeja krājumā esošajām grāmatām piemīt izteiksmīga estētiskās un mākslinieciskās kvalitātes, kuru dēļ šie izdevumi bieži atrod vietu muzeja izstādēs un ekspozīcijās, tad katalogs papildināts ar Turaidas muzejrezervāta darbinieku un mākslinieka Andra Nikolajeva sagatavotajiem grāmatu attēliem.

Pētnieku raksti izdevuma otrajā daļā ļauj padziļināti ieskatīties muzeja krājuma bagātībās, atklāj to daudzpusību un pauž idejas par reliģiskās standartliteratūras nozīmi un grāmatu kultūru noteiktas sabiedrības grupas dzīvē noteiktā laikposmā. Latvijas Nacionālās bilbiotēkas Letonikas un Baltijas centra pētniece Lilija Limane savā rakstā sniedz ieskatu nozares latviešu grāmatu izdevējdarbībā, to poligrāfiskajā izveidē un apdares mākslinieciskajā kvalitātē no 17. gadsimta vidus līdz 20. gadsimta vidum, kā arī ar dažu vērtīgu kolekcijas eksemplāru raksturojuma palīdzību dod iespēju iepazīt Rietumeiropas pieredzi Bībeles izdošanā. Dr. philol. Pauls Daija raksturo reliģiskās standartliteratūras noturīgo iespaidu uz latviešu literārās valodas, grāmatu kultūras un rakstniecības attīstību laikā no 16.  līdz 19. gadsimtam. Dr.hist. Tālis Pumpuriņš savā rakstā pievēršas latviešu luterisko grāmatu izdošanas tradīcijām 16.-20. gadsimtā.

Turaidas muzejrezervāta krājumā 2020. gadā glabājas 181 garīga un liturģiska rakstura izdevums – Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas, sprediķu grāmatas, rokasgrāmatas baznīcas pērminderiem u.tml. Senākais un unikālākais to vidū ir 1671. gadā izdotais Vidzemes lutrāņu rokasgrāmatas un perikopju ceturtais izdevums, kura atsevišķas daļas izdotas atsevišķos sējumos, bet tikai Turaidas muzeja krājumā glabājas pilnīgs konvolūts, kurš sastāv no astoņiem aligātiem. Lielākā daļa kolekcijas grāmatu pārstāv 18. un 19. gadsimtu, un tās ir drukātas Rīgā, Jelgavā, Pēterburgā, Frankfurtē pie Mainas, Berlīnē, Leipcigā un citur. Izdevumi galvenokārt lasāmi latviešu, nedaudzi arī vācu valodā un pa vienam – latgaliešu izloksnē, angļu un lībiešu valodā.

Kataloga sastādītāja un ievada autore Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane, redaktors Dāvis Beitlers. Rakstu kopsavilkumi vācu un angļu valodā. Katalogs izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.