Digitālā programma “Mantojuma aizsardzība” sniedz ieskatu par starptautiskiem un vietējā rakstura dokumentiem, kuri sekmē kultūras, dabas, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu gan pasaulē, gan Latvijā un arī Turaidā.

Starptautiskās organizācijas – UNESCO, ICOMOS, ICOM, kā arī Eiropas Padome un Latvijas Republikas Saeima, un Ministru kabinets ir izdevuši vairākus dokumentus, kuru mērķis ir noteikt mantojuma saglabāšanas, popularizēšanas un pieejamības nodrošināšanas pamatnostādnes un pamatprincipus. Starptautiskie dokumenti un tajos ietvertās rekomendācijas ir saistošas visām valstīm/pusēm, kas tos ir parakstījušas (ratificējušas) un ir atbildīgas par mantojuma saglabāšanu. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas (1990. gada 4. maijs) Saeima ir pieņēmusi vairākus starptautiskus dokumentus, uz kuru ieteikumiem balstās arī Latvijas dabas un kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana.

Digitālā programma sagatavota ekspozīcijai "Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā"